Fraud Blocker

מדיניות אספקת מוצרים

  1. לצורך רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה המכיל את פרטי המזמינה, כתובת למשלוח (או בחירה באפשרות איסוף עצמי) ופרטי אמצעי התשלום (“טופס הזמנה“). מילוי פרטים נכונים בטופס הוא תנאי מוקדם לביצוע כל רכישה באתר.
  2. המשתמשת אחראית על מסירת פרטים נכונים ומדויקים בעת מילוי טופס ההזמנה והיא האחראית הבלעדי לאמיתות תכנם. החברה לא תהיה אחראית על תוצאות הנובעות מהזנת פרטים שגויים בטופס ההזמנה ואחריות כאמור תחול על המשתמשת בלבד במלואה.
  3. מסירת פרטים כוזבים בעת מילוי טופס ההזמנה יכולה להוות עבירה פלילית. משתמשת אשר מוסרת פרטים כוזבים כאמור חשופה להליכים משפטיים. בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים, בלתי מלאים, תהיה לחברה זכות לבטל הזמנה כאמור.
  4. הרכישה באתר כפופה לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה ועסקה לא תאושר/תכובד, תקבל המשתמשת הודעה על כך וחשבונה לא יחויב. למשתמשת יתאפשר להזין אמצעי תשלום חלופי להשלמת העסקה.
  5. השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר לנייד, בהתאם לשיקול דעת החברה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמשת טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  7. עם השלמת ההזמנה תשלח למשתמשת הודעת אימות באחת מאמצעי ההתקשרות שהזינה. הודעה כאמור תכיל את כל פרטי העסקה כנדרש בחוק.
  8. משתמשת שלא קיבלה הודעת אימות כאמור לעיל ו/או ההודעה נמסרה באופן חלקי/ בלתי מלא/ כשחסרים בה פרטי העסקה הדרושים בחוק, תפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על האמור.
  9. החברה תספק למשתמשת את הפריטים ו/או המוצרים שהזמנתם אושרה באמצעות חברת שילוח עצמאית ו/או דואר שליחים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים ע”י חברת השילוח תיעשה בהתאם ליכולת של חברת השילוח. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי בהם חברת השילוח אינה מספקת שירותים. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. האספקה לביתו של המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתה תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח. במידה ולא תתאפשר אספקת הפריטים לכתובת שהוזנה ע”י המשתמשת, תתבצע אספקת הפריטים באמצעות דואר רשום לכתובת שהוזנה ע”י המשתמשת. אספקת פריטים אל ביתה של המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (“דמי משלוח”), אשר יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד אחד בלבד.
דילוג לתוכן